Exotic Koi fishPhoto by: Alexas_Fotoshttps://pixabay.com/photos/koi-pond-fish-japanese-nature-4554767/

Koi

Cyprinus rubofuscus

Koi